Kembali Ke Laman Utama

Friday, February 7, 2014

Zakat Gaji (Pendapatan) dan Kerja Bebas


Pekerjaan itu dibahagikan kepada 2 kumpulan:

1)  Tidak berkaitan dengan kerajaan: Kedoktoran,jurutera,peguam,tukang jahit,tukang kayu dan lain-lain pekerjaan swasta/persendirian.

2)  Berkait dengan kerajaan: institusi-institusi dan syarikat-syarikat sama ada yang umum atau yang khusus dimana pegawai/kakitangannya diberi gaji bulanan. Gaji yang diperoleh oleh orang yang makan gaji dengan kerajaan ataupun dari swasta adalah disebut oleh ahli feqah sebagai “al-mal al-mustafad” [1]yang bermaksud harta perolehan.

Dalam 4 mazhab, al-mal al-mustafad tidak dikenakan zakat sehinggalah ia mencukupi nisab (paras kelayakan berzakat) dan genap hawl (cukup setahun). Ulama selain mazhab Syafie mengatakan, seluruh harta yang disimpan hendaklah dikeluarkan zakat jika cukup nisab walaupun di saat akhir sebelum habis hawl.

Kesimpulannya, zakat “al-mal mustafad” adalah wajib sebaik sahaja diterima walaupun tidak genap hawl. Ini berpandukan pendapat sebahagian pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Muawwiyah, pendapat sebahagian tabi’en seperti al-Zuhry, al Hassan al-Basri dan Makhul, pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat al-Baqie, al-Sadiq dan al-Nasir, serta pendapat Daud al-Zahiry.

Kadar wajib ialah 2.5% iaitu berdasarkan nas yang mewajibkan zakat wang iaitu 2.5% (rubu’ al-Usyur), tidak kira sama ada genap hawl (cukup setahun) atau tidak.

Apabila gaji atau al-mal al-mustafad itu telah dikeluarkan zakat pada hari penerimaannya maka ia tidak dikeluarkan sekali lagi ketika tamat hawl (cukup setahun).

Maka dengan itu samalah antara orang yang makan gaji atau orang yang memperolehi pendapatan daripada kerja bebas dengan para petani yang wajib mengeluarkan zakat tanaman sebaik sahaja menuai.

Rujukan: Dr. Wahbah Az-Zuhaily,Fiqhul Islam wa ‘Adillahtuhu,Fasal 1,Zakat.hlm.949-950.[1] Lihat Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah, Jil.1,hlm.487-520

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...